Hotărârea nr. 36/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa de tip familial pentru copii cu handicap str.Filatov nr.5 – Oradea, nr. cadastral 6620

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa de tip familial pentru copii cu handicap str.Filatov nr.5 - Oradea, nr. cadastral 6620.

Analizând Raportul de specialitate nr.53038 din data de 17.01.2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa de tip familial pentru copii cu handicap str.Filatov nr.5 - Oradea, nr. cadastral 6620,

Terenul destinat amplasarii obiectivului in suprafata totala de 719,0 mp identificat cu numarul cadastral 6620 (nr.topo. 3992/16), inscris in C.F. nr. 4423, se afla in proprietatea fundatiei Hope and Homes for children Romania,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa de tip familial pentru copii cu handicap str.Filatov nr.5 - Oradea, nr. cadastral 6620, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Zona de implantare a cladirii s-a stabilit de la 6,0m de la trotuar la 32,0m respectiv 12,0m din axul carosabilului; limita de construibilitate a parcelei: 26,0m intre aliniamentele obligate;

 • -  Retrageri laterale propuse: 1,90m de la mejdia dreapta si 1,92m de la mejdia stinga;

 • -  Accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada Filatov;

 • - POT propus =24,5938% si CUT propus = 0,25

 • -  Asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin racord la reteaua oraseneasca , canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT.

  Oradea, 27 ianuarie 2005

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Nicușor Lăpădatu

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.36.

  SECRETAR

  Florian Dacin