Hotărârea nr. 358/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare retele de canal pe strada Sovata bloc C9 – C10”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare rețele de canal pe strada Sovata bloc C9 - C10”.

Analizând Raportul de specialitate nr.96.492 din data de 19 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare rețele de canal pe strada Sovata bloc C9 - C10”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare rețele de canal pe strada Sovata bloc C9 - C10”, având următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Beneficiar:                  R.A.”APĂ CANAL” ORADEA - DOMENIU PUBLIC

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției mii lei /EURO       1.082.929,50 mii lei/29.733 EURO

din care C+M mii lei / EURO       922.853,40 mii lei/25.338 EURO

Eșalonarea investiției ( inv. / C+M)

Anul I                                 1.082.929,50 mii lei/29.733 EURO

din care C+M mii lei / EURO       922.853,40 mii lei/25.338 EURO

Capacități :                                    - lungime canal menajer - 146 m

Durata de realizare a investiției :                 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii R.A APĂ CANAL, credite bancare, de la bugetul de stat, credite externe ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.358.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin