Hotărârea nr. 356/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare retele canalizare menajera pe str. Ovidiu zona blocurilor R12, Q1, Q2, Q3, Q4, garsoniere QT1, QT2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare rețele canalizare menajeră pe str. Ovidiu zona blocurilor R12, Q1, Q2, Q3, Q4, garsoniere QT1, QT2”

Analizând Raportul de specialitate nr.96.494 din data de 19 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare rețele canalizare menajeră pe str. Ovidiu zona blocurilor R12, Q1, Q2, Q3, Q4, garsoniere QT1, QT2”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare rețele canalizare menajeră pe str. Ovidiu zona blocurilor R12, Q1, Q2, Q3, Q4, garsoniere QT1, QT2”, având următoarele

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției mii lei/EURO din care C+M mii lei/EURO

Eșalonarea investiției ( inv. / C+M) Anul I

din care C+M mii lei / EURO Capacități :

Durata de realizare a investiției : FINANȚAREA INVESTIȚIEI


CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:

R.A.”APĂ CANAL” ORADEA - DOMENIU PUBLIC

2.501.134,40 mii lei / 68.599 EURO

2.178.649,60 mii lei / 59.755 EURO

2.501.134,40 mii lei / 68.599 EURO

2.178.649,60 mii lei / 59.755 EURO

- lungime canal menajer - 575 m

4 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii R.A APĂ CANAL, credite bancare, de la bugetul de stat, credite externe ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.356.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin