Hotărârea nr. 352/2005

privind aprobarea executarii lucrarilor de proiectare si reparatii la Casa de Cultura din Episcopia Bihor, str. Ciucasului nr. 11

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea executării lucrărilor de proiectare și reparații la Casa de Cultura din Episcopia Bihor, str. Ciucașului nr. 11

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98.721 din 25 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea executării lucrărilor de proiectare și reparații la Casa de Cultura din Episcopia Bihor, str. Ciucașului nr. 11,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2), lit. f) și g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor de proiectare și reparații pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Casa de Cultura din Episcopia Bihor, str. Ciucașului nr. 11, conform devizului estimativ de cheltuieli cuprins în anexa - parte integranta din prezenta hotărâre, în limita următoarelor sume aprobate prin buget:

  • -  pentru anul 2005 -suma de 1,5 mld. lei, fără TVA;

  • -  pentru anul 2006 - diferența de valoare conform documentației tehnice întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Casa de Cultură a municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Direcția Economică,

  • - Casa de Cultură a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.352.


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Florian Dacin