Hotărârea nr. 35/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Parcelare teren nr. cadastral 4727 - zona Oncea, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Parcelare teren nr. cadastral 4727 - zona Oncea, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.53.031 din data de 17.01.2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren nr. cadastral 4727 - zona Oncea, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de S=1457,0 mp este parcela cu numar cadastral 4727 inscris in C.F.N. nr.5000 - Oradea aflat in proprietatea beneficiarului, dl. Morar Zsolt,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren nr. cadastral 4727 - zona Oncea, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  parcelarea terenului cu nr. cadastral 4727 in 2 loturi distincte pentru constructii de case de tip izolat cu front la strada cuprins intre 18,90m si 20,0m si reglementarea accesului la parcele;

 • -  terenul a fost impartit astfel incit latura lunga sa cada perpendicular pe drumul nemodernizat ramificatia din str.Ep. I. Alexi;

 • -  drumul de exploatare situat in prelungirea strazii I. Paun Pincio va avea un profil transversal de 12,0m reglementat prin PUG municipiul Oradea ( carosabil, rigole si trotuar pe ambele parti) si drumul cu nr. cadastral 4719 care se ramifica din str. Ep.I. Alexi, situat la limita sudica a terenului de referinta, va avea latimea de 5,0m (carosabil, rigola, trotuar), prevazut din loc in loc cu alveole de depasire stabilit in PUD-ul anterior, fata de care se vor alinia limitele parcelelor;

 • -  terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public conform propunerilor din PUD;

 • -  regimul de aliniere fata de caile de acces: 6,0m de la limita trotuarului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT.

  Oradea, 27 ianuarie 2005

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Nicușor Lăpădatu

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.35.

  SECRETAR

Florian Dacin