Hotărârea nr. 349/2005

privind infiintarea Centrului de Informatii European a municipiului Oradea si a zonei Metropolitane

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Modernizare-extindere copertina în Piata Rogerius Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr.98.472 din data de 25 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Modernizare-extindere copertina în Piata Rogerius Oradea”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Modernizare- extindere copertina în Piata Rogerius Oradea”, având următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonatorul principal de credite :......Consiliul Local al Municipiului Oradea

Beneficiar :...................................R.A.P.A.S. Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei       7.111.840 mii lei / 185.652 EURO

din care C+M                     6.215.430 mii lei / 172.651 EURO

Esalonarea investitiei INV/ C+M

Anul I                           7.111.840 mii lei/ 6.215.430 mii lei

Capacitati;

- suprafata acoperita -total- 1987 mp Durata de realizare a investitiei :     6 luni etapizat

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitie se va realiza din surse proprii, bugetul local si alte surse.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.359.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin