Hotărârea nr. 346/2005

privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr.98.336 din 25 mai 2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Tinand cont de prevederile art. 4 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor masuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodica a listei privind spatiile comerciale si de prestari servicii care fac obiectul vanzarii în baza Legii nr. 550/2002.

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă actualizarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 prin includerea următoarelor spatii:

  • 1) Meleg Barbara, Nagy Ștefan - str. Libertății nr. 2-4

  • 2) SC Chiro Fashion Mode SRL - str. Libertății nr. 2-4

  • 3) SC Auto - Daya Serv SRL - str. Libertății nr. 2-4

  • 4) SC Rafal Trading SRL - str. Libertății nr. 2-4

  • 5) Cabinet Medical Individual Procardia - str. Libertății nr. 2-4

  • 6) SC Farmacia Procardia SRL - str. Libertății nr. 2-4

  • 7) Chiba Ioan - Calea Averescu, nr. 7/B

  • 8) Arany Ianos nr. 3

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale,

  • -  Persoanele îndeptățite, prin grija Direcției Patrimoniu.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.346.


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Florian Dacin