Hotărârea nr. 344/2005

privind aprobarea programului Serbarilor Cetatii Oradea, editia anului 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea programului Serbărilor Cetății Oradea, ediția anului 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.98.238 din data de 25 mai 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea programului Serbărilor Cetății Oradea, ediția anului 2005,

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Minucipiului Oradea nr.15 din 21 ianuarie 2005, art.3, a fost aprobată declararea Zilei Cetății Oradea în prima duminică din luna iulie,

În baza art. 38 alin.2 lit.d, f, k, p, r și x și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă programul ediției anului 2005 a Serbărilor Cetății Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005, astfel:

 • a)    la venituri din concesiuni și închirieri - + 300.000.000 lei

 • b)    la Cheltuieli privind Cultura, Sport și Activități pentru Tineret - + 300.000.000 lei, destinați desfășurării programului manifestării “Serbările Cetății Oradea”

Art.3. Se aprobă transferarea sumei de 300.000.000 lei în contul Casei de Cultură a Municipiului Oradea, ca ordonator de credite, pentru a asigura derularea operațiunilor financiare aferente organizării Serbărilor Cetății Oradea.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.344.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Oradea - Piata Unirii nr 1

Tel: 0259-437000 Fax 0259-467150

Anexă la HCL nr. 341 din 31 mai 2005

CONCURS NATIONAL DE IDEI

Amenajare suprastructura si mobilier urban - pietonal -Piata Ferdinand - str. Republicii - intersecție str. Gen. Magheru

REGULAMENT DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

 • 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Primaria Municipiului Oradea organizeaza un concurs national de idei urbanistice in vederea reabilitării zonei Pietei Ferdinand - str. Republicii pana la intersecția cu str. Dunarii.

Scopul concursului este creerea unui concept integrator privind imaginea, functiunile si dotarile urbane al unei zone foarte importante a orasului.

 • 2. CRITERII DE PARTICIPARE

 • a. Concursul este deschis urmatoarelor categorii de participanti:

 • -  arhitecti romani si straini membrii ai Ordinului Arhitectilor din Romania cu drept de semnatura in Romania

 • -  urbanisti romani absolventi ai invatamintului superior de urbanism

 • -  studenti arhitecti

 • -  studenti urbanisti

 • b. Modalitati de participare: individual sau pe echipe mixte avand in componenta minim 2/3 din categoriile enuntate la punctul a.

 • 3. DREPTURI DE AUTOR

Primaria Municipiului Oradea devine proprietarul legal al proiectelor prezentate in concurs, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, in urmatoarele conditii:

 • •  Toate materialele continute in mapele participante la concurs se pastreaza de catre beneficiar (acestea nu se returneaza participantilor la concurs)

 • •  Conceptele si continutul proiectelor de idei participante la concurs pot fi utilizate integral sau partial de catre beneficiarul concursului

 • •  Toti participantii la concurs vor fi recompensați cu diplome de participare, aceștia putand sa-si utilizeze atat proiectul cat si rezultatele concursului exclusiv in promovarea propriilor interese de imagine

 • •  Organizatorul si beneficiarul concursului poate utiliza oricare dintre proiecte integral sau partial in realizarea unor expozitii, cataloage de promovare avand obligativitatea de a mentiona numele autorului-autorilor.

4. CALENDAR DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

1.

Lansarea oficiala a concursului

1 iunie 2005

2.

Data limita a postei pentru depunere concurs

mape

29 iulie 2005

3.

Jurizare concurs

30-31 iulie 2005

4.

Premiere - comunicare rezultate concurs

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din august 2005

Achizitionarea temei de concurs si a materialului documentar se poate face incepand cu data lansarii acestuia pana la data de 27 iunie 2005.

 • 5. INFORMATII

Informatii despre desfasurarea concursului se pot obtine pe toata perioada acestuia la

Telefon: 0259/ 408866 persoana de contact arh. Diana Stan

E-mail: concurs.idei@oradea.ro Site: http://arhitectsef.oradea.ro

Clarificari / intrebari privind tema concursului pot fi obtinute pana la data de 22 iulie, pe adresa electronica concurs.idei@oradea.ro sau la nr. de telefon 0259/ 408866 persoana de contact arh. Diana Stan.

Raspunsurile la toate intrebarile vor fi communicate in sistem electronic pe adresa http://arhitectsef.oradea.ro putand fi accesate permanent pe durata desfasurarii concursului de catre toti participantii

 • 6. MODALITATI DE INSCRIERE

Sunt considerati inscrisi la concurs participantii care fac dovada achitarii taxei de achizitionare a temei concursului si a mapei de documentare si care expediaza proiectele participante la concurs pana cel tarziu 29 iulie 2005 (data postei). Nu se admite participarea cu doua sau mai multe proiecte cu o singura taxa de achizitionare a temei concursului si a mapei de documentare.

Lucrarile pentru concurs transmise dupa data de 29 iulie 2005 (data postei) nu intra in concurs iar organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea returnarii acestuia

 • 7. MODALITATEA DE ACHIZITIONARE A REGULAMENTULUI, A TEMEI SI A MAPEI DOCUMENTARE A CONCURSULUI DE IDEI

Incepind cu data de 6 iunie se pot achizitiona tema concursului, mapa documentara si regulamentul acestuia

 • •  direct la sediul Primăriei Municipiului Oradea, cam. 37 - parter, serviciul Proiectare, persoana de contact, arh. Diana Stan

 • •  prin comanda la:

Telefon: 0259/408866 e-mail concurs.idei@oradea.ro cu plata ramburs a taxei de inscriere in valoare de 200 000 lei.

 • 8. CONTINUTUL MAPEI DOCUMENTARE A CONCURSULUI DE IDEI

 • 1.     Extras PUG municipiului Oradea - prescriptii specifice de construibilitate (piese scrise) si extras din regulamentul Local de Urbanism - UTR 20

 • 2.    Documentatie cadastrala - plan cadastral

 • 3.     Plan de situatie cu delimitarea sitului in studiu

 • 4.     Extras PUZ -Zona centrala -prescriptii specifice si reglementari

 • 5.    Extras Regulament de publicitate

 • 6.    Extras Regulament de urbanism Str Republicii

 • 7.     Extras Proiect infrastructura - propuneri retele apa canal

 • 9. MAPA DE PARTICIPARE LA CONCURS

Continutul mapei de participare la concurs este urmatorul:

 • 1. Formular anexa completat ( care contine dovada achitarii taxei de inscriere si elementele de identificare a participantului) - in plic alb pe care se va inscrie un cod de identificare format din 5 cifre si un cuvant. Plicul va fi sigilat, desigilarea lui va avea loc numai dupa deliberarea juriului si redactarea ordinii premierii.

 • 2. Documentatia participanta la concurs, compusa din piesele cerute prin tema concursului de idee, fiecare plansa avand inscris in coltul din stanga-jos codul de identificare a participantilor format din aceleasi 5 cifre si un cuvant, care au fost inscrise si pe primul plic.

Atat plicul de identificare cat si documentatia participanta la concurs vor fi ambalate intr-un singur tub de carton de lungime maxima de 600 mm. , sigilat, pe care se vor inscriptiona numele si adresa organizatorului:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA P-TA Unirii nr.1, Oradea, jud. Bihor pentru Concursul de Idei - pietonal Oradea

Toate costurile privind expedierea mapei de prezentare revin participantilor la concurs

 • 10. JURIUL CONCURSULUI

Juriul va fi compus din 9 persoane

 • 1. Presedinte - conf. dr. arh. Vasile Mitrea - Vicepresedinte al OAR Romania

 • 2. Membru - dr. ing. Petru Filip - Primarul municipiului Oradea

 • 3. Membru - carh. Marcel Tarta - consilier local si presedintele Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Oradea

 • 4. Membru - ing Florian Pantea - consilier local, membru al Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Oradea si CMUAT Oradea

 • 5. Membru - arh. Vagi Ladislau - consilier local

 • 6. Membru - un reprezentant desemnat de OAR - filiala Bihor

 • 7. Membru - dr. arh. Radu Radoslav - Arhitect sef municipiul Timisoara si membru al Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii din Romania

 • 8. Membru - drd. arh. Szabolcs Guttman - Arhitect sef municipiul Sibiu, lector in cadrul Universitatii de Arhitectura si urbanism Ion Mincu Bucuresti - filiala Sibiu

 • 9. Membru - muzeograf Rodica Harca - specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor

 • 11. JURIZARE

In perioada 30-31 iulie va avea loc jurizarea lucrarilor din concurs

Castigatorii concursului vor fi recompensati in functie de decizia juriului cu unul din premii sau mentiuni.

 • 12. CRITERII DE JUDECATA

 • 1. definirea si explicitarea conceptului urbanistic

 • 2. originalitatea interpretarii corecte a functiunilor integrate propuse de organizatori prin tema concursului

 • 3. calitatea imaginii propuse

 • 13. PREMIERE

Toti participantii la concurs vor primi o diploma de participare pe care o vor putea folosi in promovarea propriilor interese de imagine

Premiile concursului sunt in suma totala de 6000 euro propuse de catre Consiliul Local si vor fi distribuite astfel

Premiul I - 3000 euro

Premiul II - 2000 euro

Premiul III - 1000 euro

Beneficiarul impreuna cu juriul pot decide acordarea sau neacordarea celor 3 premii, precum si eventuale alte variante de premiere.

Oradea, 31 mai 2005.