Hotărârea nr. 340/2005

privind aprobarea unor masuri administrative pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1049/2004 privind aprobarea organigramei si statului de functii de la Cresa Oradea, precum si aprobarea mutarii

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1049/2004 privind aprobarea organigramei și statului de funcții de la Creșa Oradea, precum și aprobarea mutarii Secției nr.7 a Creșei Oradea cu un număr de 40 de paturi din spațiul situat în Oradea str. Călugăreni nr. 8/A în spațiul situat în Oradea str.

Călugăreni nr. 4/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița nr.53.

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr.96.390 din data de 19 mai 2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri administrative pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1049/2004 privind aprobarea organigramei și statului de funcții de la Creșa Oradea, precum și aprobarea mutarii grupei de creșă din incinta Grădiniței nr. 52 situată în Oradea str. Călugăreni nr. 8/A în incinta Grădiniței nr. 53 situată în Oradea str. Călugăreni, nr. 4/A,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă mutarea secției nr.7 a Creșei Oradea - cu un număr de 40 de paturi, din spațiul situat în Oradea str.Călugăreni nr. 8/a, în spațiul situat în Oradea str. Călugăreni nr.4/a, unde își desfășoară activitatea Grădinița nr. 53.

Art.2. Se aprobă funcționarea Centrului de informare și documentare pentru personalul didactic în sala rămasă liberă din cadrul Grădiniței nr. 52.

Art.3. Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine:

  • -  conducerii Grădiniței nr. 53,

  • -  conducerii Grădiniței nr. 52,

  • -  Inspectoratului Școlar Județean,

  • -  Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale,

  • -  Inspectoratul Școlar Județean,

  • -  Grădinița nr. 52,

  • -  Grădinița nr. 53.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.340.


CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Florian Dacin