Hotărârea nr. 337/2005

privind darea acordului pentru instrainarea cotei-parti din dependintele comune – acoperisul blocului - situat in Oradea, str. C-tin Noica nr. 13, bl. DN 4

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului pentru înstrăinarea cotei-părți din dependințele comune - acoperișul blocului - situat în Oradea, str. C-tin Noica nr. 13, bl. DN 4

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.96.368 din data de 19 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului pentru înstrăinarea cotei-părți din dependințele comune -acoperișul blocului situat în Oradea, str. C-tin Noica nr. 13, bl. DN 4, în suprafață de 450 mp,

Analizând dispozițiile Legii Locuinței nr. 114/1996 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii Locuinței aprobate prin HGR nr. 1275/2000,

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. f), art. 46 alin. (2) și art. 128 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea cotei părți din dependințele comune - acoperișul în suprafață de 450 mp, al blocului situat în Oradea, str. C-tin Noica nr. 13, bl. DN 4, în vederea mansardării acoperișului, care va avea destinația de spații de locuit.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanților legali ai Consiliului Local al municipiului Oradea - prin Direcția Juridică, pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Se acceptă prețul de vânzare de 9.000 (nouămii) euro, din care 3.000 euro distribuiți către fiecare proprietar de apartament în cota de 50 euro pe apartament, menționat în procesul verbal de ședință al blocului întocmit în data de 07.10.2004 și acceptat de toți locatarii conform tabelului nominal cu semnăturile și calcularea proporțională a cotei-părți din dependințele comune care revine municipiului Oradea pentru care se va emite factură fiscală în conformitate cu prevederile legale.

Art.4. Se aprobă compensarea cotei părți din valoarea dependințelor comune vândute, cu contravaloarea lucrărilor efectuate la dependințele comune ce erau în sarcina Consiliului Local în calitate de proprietar în condominiu, pentru care Asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică;

Art.5. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a dependințelor comune și valoarea lucrărilor ce s-au executat, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Patrimoniu și Direcția Economică

  • - Asociația de Proprietari „C-tin Noica 15/A” și proprietarii apartamentelor, precum și cu firma SC Romeur Construct SA

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


    Oradea, 31 mai 2005

    Nr.337.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin