Hotărârea nr. 336/2005

privind darea avizului de principiu pentru achizitionarea imobilului situat in municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 39, in apropierea Gradinitei nr. 50, cu destinatie de magazie

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea avizului de principiu pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 39, în apropierea Grădiniței nr. 50, cu destinație de magazie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.96.365 din 19 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea avizului de principiu pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 39, în apropierea Grădiniței nr. 50, cu destinația de magazie,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă avizul de principiu pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 39.

Art.2. Achiziționarea imobilului având destinație de magazie, se va face prin procedura de negociere directă cu proprietarul imobilului - SC Cristal Apex SRL, reprezentat de către dl. Igna loan, în calitatea de administrator.

Art.3. Se interzice achiziționarea imobilului dacă este grevat de sarcini (ipoteci) în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere pentru cumpărarea imobilului, cu următoarea componență:

 • 1. Biro Rozalia

 • 2. Boloș Marcel

 • 3. Trifan Valentin

 • 4. Teaha Cosmin

 • 5. Oaie Mircea

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

Art.5. Comisia numită conform art. 4 are următoarele atribuții principale:

 • -   să negocieze prețul de cumpărare al imobilului pe baza raportului de evaluare întocmit în condițiile legii;

 • -   să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de cumpărare pentru acest imobil;

 • -   să stabilească condițiile pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

 • -   să întocmească nota de negociere pentru stabilirea prețului de cumpărare;

 • -   să verifice raportul de evaluare și să întocmească procesul verbal de recepție al raportului de evaluare pentru imobil;

 • -   să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.

Art.6. Se aprobă suportarea cheltuielilor privind întocmirea rapoartelor de evaluare din bugetul de bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei municipiului Oradea, precum și cele notariale privind autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, a taxei de timbru judiciar și a cheltuielilor privind întăbularea în Cartea Funciară a imobilului care va face obiectul contractului de vânzare - cumpărare.

Art.7. Sursa de finanțare pentru achiziționarea imobilului o constituie creditele bugetare aprobate prin bugetul local.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Patrimoniu,

Direcția Economică,

SC Cristal Apex SRL Oradea, prin administratorul dl. Igna Ioan.

PRESEDINTE DE SEDINTA Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.336.

SECRETAR

CONTRASEMNEAZA

Florian Dacin