Hotărârea nr. 335/2005

privind aprobarea sistarii starii de indiviziune pentru imobilul situat in Oradea, str. Avram Iancu nr. 7

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea sistării stării de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Avram Iancu nr. 7

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr.96.388 din 19 mai 2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune aprobarea sistării stării de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Avram Iancu nr. 7,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se acordă avizul de principiu privind schimbul de proprietăți imobiliare între cele două părți implicate în procesul privind sistarea stării de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Avram Iancu nr.7, operațiune ce va presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • 1. evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se dorește a se efectua schimbul, respectiv imobilul notat în CF nr. 80387/Oradea, nr. topo 2121/XI în suprafață de 52 mp (suprafață construită) + dependințe și cota de teren atribuită însumând 68 mp din totalul de 926 mp. și imobilul notat în CF nr. 80388/ Oradea, nr. topo 2121/XII în suprafață de 28 mp. și cota de teren atribuită însumând 28 mp. din totalul de 926 mp. ;

  • 2. proprietarii Șandor Alin Dumitru și Șandor Nadia vor ceda Statului Român cota de % parte deținută din imobilul notat în CF nr. 80388/ Oradea, nr. topo 2121/XII având suprafața totală de 28 mp. și cota de teren însumând 28 mp. din totalul de 926 mp. ;

  • 3. Statul Român va ceda cota de % parte deținută din imobilul notat în CF nr. 80387/Oradea, nr. topo 2121/XI având suprafața totală de 52mp (suprafață construită) + dependințe și cota de teren însumând 68 mp din totalul de 926 mp.;

  • 4. pentru suma reprezentând diferența între valoarea de evaluare a proprietății imobiliare cedate de Statul Român și valoarea de evaluare a proprietății imobiliare cedată de numiții Șandor Alin Dumitru și Șandor Nadia, aceștia din urmă au obligația de a despăgubi Statul Român.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale;

  • -  Șandor Alin Dumitru și Șandor Nadia, prin grija Direcției Patrimoniu.

PRESEDINTE DE SEDINTA Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005 Nr.335.


CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Florian Dacin