Hotărârea nr. 332/2005

privind aprobarea trecerii proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Simion stefan, nr. 10 in domeniul privat al municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Simion Ștefan, nr. 10 în domeniul privat al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.96.392 din 19 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea trecerii proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Simion Ștefan nr. 10 în domeniul privat al municipiului Oradea,

În vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate a Municipiului Oradea asupra imobilului din str. Simion Ștefan nr. 10 și asupra terenului aferent construcției,

Ținând cont de cele arătate mai sus, în baza art. 38 alin. (2) lit. f) și art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Simion Ștefan nr. 10, în domeniul privat al Municipiului Oradea și în administrarea Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.2. În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărârii se va proceda la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Oradea asupra imobilului menționat la art. 1, prin grija Direcției Juridice din cadrul Primăriei Oradea.

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor privind întăbularea în Cartea Funciară a imobilului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.332.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin