Hotărârea nr. 331/2005

privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar legate de absorbtia Administratiei Patrimoniului Imobiliar de catre Primaria Municipiului Oradea in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1167/2004.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.97.312 din 23 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004,

În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit. n) și ale art. 46 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică local,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004, după cum urmează:

  • a) se aprobă decontarea sumei de 2.984.035 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate către S.C.D.F.E.E. „Electrica” S.A., aferente facturii nr. 9943412/31.12.2004, scadentă în data de 10 ianuarie 2004, neachitată de Administrația Patrimoniului Imobiliar din lipsa creditelor bugetare;

  • b) se aprobă suportarea sumei menționată la lit. a) din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005, cap. 51.02 - Autoritați publice, titlul 20 - Cheltuieli materiale și prestări servicii, art. 2402 -Cheltuieli cu energie electrică.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu;

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.331.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin