Hotărârea nr. 330/2005

privind inscrierea in circuitul civil prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciara a nr. topo. 774/1 in suprafata de 2125 mp, teren identificat cu Adeverinta O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezentind teren intravilan – parc, aflat in propriet

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind înscrierea în circuitul civil prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciară

a nr. topo. 774/1 în suprafață de 2125 mp, teren identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezentînd teren intravilan - parc, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98.507 din 25.05.2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune aprobarea înscrierii în circuitul civil, prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciară, a nr. topo. 774/1 în suprafață de 2125 mp, teren identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezentînd teren intravilan - parc, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Terenul cu nr.topo 774/1, identificat prin Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezintă teren intravilan aparținând municipiului Oradea și este situat în Parcul Țăranilor, motiv pentru care nu a fost întabulat în Cartea Funciară,

Prin Documentația de Urbanism promovată de Parohia Ortodoxă "Sfânta Viineri" cu sediul în Oradea, strada Aurel Lazar nr.6, se propune construirea pe acest amplasament a unui centru social și a unei case parohiale, iar pentru realizarea acestora este necesară înscrierea în circuitul civil al terenului,

Ținând cont de cele expuse mai sus, în baza alin. (16) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "f", „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil, prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciară, a suprafeței de 2.125 mp. teren cu nr. topo. 774/1, identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezentând teren interavilan - aflat în domeniul privat al municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Direcția Patrimoniu,

Serviciul Patrimoniu,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor,

Parohia Ortodoxă "Sfânta Vineri" SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 31 mai 2005

Nr.330.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

Florian Dacin