Hotărârea nr. 326/2005

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea in favoarea SC Comibela SRL in vederea extinderii spatiului comercial

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea în favoarea SC Comibela SRL în vederea extinderii spațiului comercial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98.066 din 24 mai 2005 prin care

Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea în favoarea SC Comibela SRL în vederea extinderii spațiului comercial,

Nr. cadastral 8330 provenit din nr. topo 5126/1 înscris în CF 16613 Oradea este proprietatea municipiului Oradea,

Conform CF 61673 Oradea SC Comibela SRL este proprietara Spațiului comercial de la parterul blocului U2 pe care dorește să-l extindă pe terenul identificat cu nr cadastral 8330 Oradea,

Prin Certificatul de urbanism nr. 1207/19.04.2005 și Avizul Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului nr. 279/14.04.2005 s-a avizat favorabil realizarea unei extinderi la spațiul comercial existent aflat în proprietatea S.C. COMIBELA S.R.L..

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu alin. 16 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea str. Transilvaniei nr. 6, în favoarea SC Comibela SRL pentru extinderea spațiului comercial.

Art.2. Se aprobă durata concesionării pe o perioada de 49 ani începând cu data 01.06.2005, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.3. Se aprobă redevența de 100.000 lei/mp/an + TVA care se va achita începând cu 01.06.2004.

Art.4. Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna mai 2005.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

- S.C. COMIBELA S.R.L..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.326.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin