Hotărârea nr. 325/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 2544/4 inscris in CF 336 Oradea, in suprafata de 112/223 mp, situat in Oradea, str. C.A. Rosetti nr. 1

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 2544/4 înscris în CF 336 Oradea, în suprafață de 112/223 mp, situat în Oradea, str. C.A. Rosetti nr. 1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.522 din 13 mai 2005 prin care

Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 2544/4, înscris în CF 336 Oradea, în suprafață de 112/223 mp, situat în Oradea, str. C.A. Rosetti nr. 1.

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea

Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 2.800 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 25 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 94457/1 din 13.05.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. C.A. Rosetti, nr. 1, având nr. topo 2544/4 înscris în CF 336 Oradea, în suprafață de 112/223 mp, în favoarea S.C Pressmont S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • -  S.C Pressmont S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.325.

Florian Dacin