Hotărârea nr. 324/2005

privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transilvania General Import Export SRL

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC

Transilvania General Import Export SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.582 din 22.03.2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune aprobarea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC Transilvania General Import Export SRL,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/27.03.2003, art.1 lit. a), alin. 3) s-a dat acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:

  • •   aprox. 3.000 mp situat în Oradea în zona de intersecție B-dul Decebal pe laturile vest-sud și str. Eroul Necunoscut pe latura de nord, proprietate a Municipiului Oradea și

  • •   suprafață echivalentă valoric, situată în zona Episcopia Bihor- Parcul Industrial, proprietate a SC Transilvania General Import Export SRL.

În zona menționată Municipiul Oradea deține în proprietate suprafața de 2.607 mp teren identificată cu nr. Cadastral 5568 înscrisă în CFNDF 5115 Oradea și nr. Cadastral 5569 înscris în CFNDF nr. 5116 Oradea.

SC Transilvania General Import Export SRL. deține în proprietatae terenul situat în Oradea, str. Uzinelor -Parcul industrial - identificat cu nr. cadastral 3674/2 - 3684/1 Oradea , în suprafață de 39.105 mp. format prin dezmembrarea și unificarea corpurilor de proprietate identificate prin nr. cadastrale: 3674/2, 3675, 3676, 3680, 3681, 3682, 3683 și 3684 înscrise în CFNDF 2263, 2260, 2264, 2280, 2261, 2266, 2299 și 2297 Oradea,

Conform Raportului de evaluare nr.166/11.03.2005, întocmit de SC "Proiect Bihor" SA, valoarea terenului proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea B-dul Dacia - Eroul Necunoscut este de 96 EUR/ mp. rezultând o valoare totală de 250.272 euro.

Valoarea terenului proprietatea SC Transilvania General Import Export SRL, situat în Oradea str. Uzinelor este de 6 EUR/mp , rezultând o valoare totală de 234.630 euro

Diferența de valoare de 15.642 euro reprezentând 564.832.620 lei la data evaluării terenului proprietatea Municipiului Oradea, se va achita de către SC Transilvania General Import Export SRL

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. f și art. 46 alin.(2), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă efectuarea unui schimb de teren între Consiliul local al municipiului Oradea și SC Transilvania General Import Export SRL, după cum urmează :

  • - Consiliul local al Municipiului Oradea oferă la schimb SC Transilvania General Import Export SRL terenul în suprafață totală de 2.607 mp identificat cu nr. cadastral 5568 Oradea în suprafață de 2582 mp. și nr. cadastral 5569 Oradea în suprafață de25 mp., în valoare totală de 250.272 euro;

  • - SC Transilvania General Import Export SRL, oferă la schimb Municipiului Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 3674/2 - 3684/1 Oradea în suprafață de 39.105 mp. formaz prin dezmembrarea și unificarea corpurilor de proprietate identificate cu nr. cadastrale: 3674/2, 3675, 3676, 3680, 3681, 3682, 3683 și 3684 înscrise în CFNDF 2263, 2260, 2264, 2280, 2261, 2266, 2299 și 2297 Oradea, în valoare totală de 234.630 euro.

Art.2.Schimbul de teren menționat la art. 1 se va realiza după înscrierea de către SC Transilvania General Import Export SRL a suprafeței de 39.105 mp. în evidențele de publicitate imobiliară și achitarea diferenței de valoare în sumă de 15.642 euro reprezentând 564.832.620 lei fara TVA.

Art.3. (1) SC Transilvania General Import Export SRL are obligația de a obține aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu și Autorizației de construcție în cursul anului 2005.

  • (2) Schimbul de teren devine efectiv realizat după obținerea de către SC Transilvania General Import Export SRL a aprobărilor menționate la alin.1.

  • (3) Prevederile alin.1 și 2 vor constitui clauze care urmează a fi cuprinse în contractul de schimb și care se înscriu ca sarcini în cartea funciară a imobilului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  SC Transilvania General Import Export SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 31 martie 2005

Nr.324.