Hotărârea nr. 323/2005

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 375 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6666, inscris in CF ndf 5165 Oradea, situat in Oradea str. Belsugului, in favoarea dlui Pop stefan.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 375 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6666, înscris în CF ndf 5165 Oradea, situat în Oradea str. Belșugului, în favoarea dlui Pop Ștefan.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.870 din 16 mai 2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 375 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6666, înscris în CF ndf 5165 Oradea, situat în Oradea str. Belșugului,

Conform Certificatului de urbanism nr.2171/22.07.2004 și a prevederilor Regulamentului zonării funcționale al Municipiului Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 6666 înscris în CF ndf 5165 Oradea, se află situat în Zona funcțională R3a, destinat realizării unei locuințe,

Conform CF ndf 5165 Oradea terenul cu nr. cadastral 6666 este proprietatea Municipiului Oradea,

Ținînd cont de prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2) și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 375 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6666 înscris în CF ndf 5165 Oradea, situat în Oradea str. Belșugului, în favoarea dlui Pop Ștefan.

Art.2. Direcția Patrimoniu va proceda la respectarea procedurii de vânzare prin negociere directă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Achiziții publice - Valorificări active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.323.