Hotărârea nr. 320/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7063 si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 4.587 mp., teren situat in Oradea zona sos. Borsului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7063 și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 4.587 mp., teren situat în Oradea zona sos. Borsului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.97300 din 23.05.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7063 și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 4.587 mp. teren,

Terenul menționat este situat în Oradea, zona sos. Borsului,

Nr. cadastral 7063 s-a constituit din cota de 4.587/11.815 mp. teren identificat cu nr. topo 4213/70 conform CF 3985 Episcopia Bihor, teren aflat în proprietatea Statului Român și transmis în administrarea operativă a S.C. ORSER S.A. Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 11.815 mp teren identificat cu nr topo 4213/70, înscris în CF 3985 Episcopia Bihor.

Art.2. Se aprobă diminuarea suprafeței de teren transmise în administrarea operativă a S.C. ORSER S.A. Oradea cu cota de 4.587/11.815 mp teren, identificat cu nr. topo 4213/70 înscris în CF 3985 Ep. Bihor.

Art.3. Se aprobă constituirii nr. cadastrale 7063 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral -mp-

Nr. topo din care se constituie nr.

Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

- mp.-

7063

4.587

4213/70

3985 Episcopia Bihor

11.815

4.587

Art.4. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7063 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

7063

4.587

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 31 mai 2005 CONTRASEMNEAZĂ Nr.320.

Dacin

SECRETAR

Florian