Hotărârea nr. 319/2005

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului inscris in CF ndf 5783 Oradea cu numarul cadastral 5571 in suprafata de 6.280 mp. situat in Oradea str. Grigore Moisil, in favoarea Fundatiei Consistoria Efrem Beniamin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului înscris în CF ndf 5783 Oradea cu numărul cadastral 5571 în suprafață de 6.280 mp. situat în Oradea str.

Grigore Moisil, în favoarea Fundației Consistoria Efrem Beniamin

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.881 din 16 mai 2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului înscris în CF ndf 5783 Oradea cu numărul cadastral 5571 în suprafață de 6.280 mp. reprezentînd teren intravinan situat în Oradea str. Grigore Moisil în favoarea Fundației Consistoria Efrem Beniamin,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 287/28.04.2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - construire Centru Ortodox de asistentă socială, medicală și religioasă,

Conform CF ndf 5783 Oradea, terenul cu nr. cadastral 5571 este proprietatea privată a municipiului Oradea,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), c), și s), art.46 alin.(2) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită a suprafeței de 6.280 mp teren cu numărul cadastral 5571 Oradea, înscris în CF ndf 5783 Oradea, în favoarea Fundației Consistoria Efrem Beniamin, în vederea realizării unui Centru Ortodox de asistență socială, medicală și religioasă.

Art.2. Durata dării în folosință gratuită a terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre este de 49 de ani începînd cu data de 01.06.2004.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primaria Municipiului Oradea

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Fundația Consistoria Efrem Beniamin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.319.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin