Hotărârea nr. 315/2005

privind darea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Dl. Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria si Filipan Victoria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centură, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Dl. Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria și

Filipan Victoria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.97.304 din 23 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centură, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Dl. Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria și Filipan Victoria,

În temeiul Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Analizând prevederile art. 38 alin.(2) lit. f, k și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 450/55.373 mp teren identificat cu nr.topo 517/3 înscris în CF nr. 9901 Seleus .

Art.2. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a nr. topo. 544 Seleuș în suprafața de 7110 mp., teren identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 5806/16.05.2005, reprezentând teren intravilan, aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă Planul Cadastral de încadrare și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastral 7061 și 7062 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața

-mp-

Proprietar

Observații

7061

844

Municipiul Oradea

În baza Legii 213/1998

7062

791

Art.5.Se dă acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:


Art.3. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 7061 și 7062 Oradea astfel:

Nr cadastral

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se alipește nr. cadastral

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

7061

544

7110

944

6116

7062

544

9901 Seleus

6116

341

5775

517/3

55.373

450

54.923

-a). Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria și Filipan Victoria oferă la schimb terenul identificat cu nr . cadastral 7060 Oradea în suprafață de 1785 mp, afectat de zona de protecție și traseul drumului de centură a municipiului Oradea, provenit din nr.topo 522/3 înscris în CF 10.193 Seleuș,

-b). Consiliul Local Oradea oferă la schimb terenul în suprafață totală de 1785 mp identificat cu nr . cadastrale 7061 și 7062 constituit din nr. topo 517/3 înscris în CF nr. 9901 Seleuș aflat în proprietatea Statului Român și nr topo .544 Seleuș - drum identificat cu Adeverința ONCGC Bihor nr.5806/2005

Art.6.Se dă acordul pentru înscrierea în domeniul public al municipiului Oradea a terenului identificat cu nr cadastral 7060 Oradea obținut în urma schimbului de teren ca drum de centură a municipiului Oradea.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Cadastru - Topografi,

  • -  OCPI Bihor,

  • -  Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria Filipan Victoria, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 31 mai 2005.

Nr.315.


SECRETAR

Florian Dacin