Hotărârea nr. 314/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8178 Oradea in suprafata de 478 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 478 mp. teren din nr. cadastral

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8178

Oradea în suprafață de 478 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 478 mp. teren din nr. cadastral 8178 Oradea, situat în Oradea, str. Fântânilor Nr. 24 în favoarea lui Rugan Ioan și Rugan Maria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.880 din 16 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8178 Oradea în suprafață de 478 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 478 mp. teren cu nr. cadastral 8178 Oradea, situat în Oradea str Fântânilor Nr. 24, în favoarea lui Rugan Ioan și Rugan Maria,

Clădirea situată în Oradea str. Fântânilor nr.24, este proprietatea d-lui Rugan Ioan și soției Rugan Maria,

Terenul cu nr. cadastral 8178 Oradea în suprafață de 478 mp. identificat conform tabelului prezentat la Art.2 din prezenta Hotărâre a Consiliului Local este în proprietatea Statului Român,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo.7557/8 în suprafață de 435 mp. înscris în C.F.13707 Oradea și nr. topo.7557/21 în suprafață de 1000 mp. înscris în C.F. 13574 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 8178 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral

-mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. în care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa în C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie în nr. Cadastral -mp.-

8178

478

7557/8

13707 Oradea

435

269

7557/21

13574 Oradea

1000

209

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. . cadastral nr. 8178 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

8178

478

Rugan loan și Rugan Maria

asupra construcțiilor

Municipiul Oradea

asupra suprafeței de 478 mp. teren

Art.4. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 478 mp. teren cu nr. cadastral 8178 Oradea, situat în Oradea str. Fântânilor Nr.24, în favoarea lui Rugan Ioan și Rugan Maria, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •   Rugan loan și Rugan Maria, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.


CONTRASEMNEAZĂ


Nr.314.


SECRETAR

Florian Dacin