Hotărârea nr. 311/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 4123/23/22/I inscris in CF 4248 Episcopia Bihor, in suprafata de 2.815 mp, situat in Oradea, soseaua Borsului.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 4123/23/22/I înscris în CF 4248 Episcopia Bihor, în suprafață de 2.815 mp, situat în Oradea, șoseaua Borșului.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.525 din 13 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 4123/22/I, înscris în CF 4248 Episcopia Bihor, în suprafață de 2.815 mp, situat în Oradea, șoseaua Borșului,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 53.485 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 19 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 94457/4 din 13.05.2005, pentru terenul situat în Oradea, șoseaua Borșului, având nr. topo 4123/22/I înscris în CF 4248 Episcopia Bihor, în suprafață de 2.815 mp, în favoarea S.C Sorceti Internațional S.A.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • -  S.C Sorceti Internațional S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.311.


SECRETAR

Florian Dacin