Hotărârea nr. 310/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 5674 Oradea inscris in CF 5649 Oradea, in suprafata de 411 mp, situat in Oradea, str. Soarelui nr. 8.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 5674 Oradea înscris în CF 5649 Oradea, în suprafață de 411 mp, situat în Oradea, str. Soarelui nr. 8.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.526 din 13 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 5674 Oradea, înscris în CF 5649 Oradea, în suprafață de 411 mp, situat în Oradea, str. Soarelui nr. 8,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 3.288 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 8 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 94557/3 din 13.05.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Soarelui nr. 8, având nr. cadastral 5674 Oradea înscris în CF 5649 Oradea, în suprafață de 411 mp, în favoarea dl. Szekrenyes Vasile și d-nei Szekrenyes Elisabeta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • -  Dl Szekrenyes Vasile și d-nei Szekrenyes Elisabeta, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.310.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin