Hotărârea nr. 308/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 5889 Oradea inscris in CF NDF 5106 Oradea, in suprafata de 808 mp, situat in Oradea, str. Apelor.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 5889 Oradea înscris în CF NDF 5106 Oradea, în suprafață de 808 mp, situat în Oradea, str. Apelor.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.94.523 din 13 mai 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 5889 Oradea, înscris în CF NDF 5106 Oradea, în suprafață de 808 mp, situat în Oradea, str. Apelor,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 6.464 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 8 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 94457/5 din 13.05.2005, pentru terenul situat în Oradea str. Apelor, având nr. cadastral 5889 Oradea, înscris în CF NDF 5106 Oradea, în suprafață de 808 mp, în favoarea dl. Rostas Jozsef și d-nei Szatajko Maria.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • -  Dl. Rostas Jozsef și d-na Szatajko Maria, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.308.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin