Hotărârea nr. 305/2005

privind unele masuri pentru dotarea cu tramvaie a Regiei Autonome de Transport Local Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru dotarea cu tramvaie a Regiei Autonome de Transport Local Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.96.405 din 19 mai 2005 prin care Direcția Economică propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru dotarea cu tramvaie a Regiei Autonome de Transport Local Oradea,

Ținând cont de prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vederea dispozițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice cu modificările cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin (2) lit. f) și g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 70 mld. lei din creditul de 200 mld. lei aprobat pentru a fi contractat de către Regia autonomă Oradea transport local prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.302 din 20 mai 2005 pentru dotarea cu tramvaie, în vederea asigurării continuității și regularității transportului public în comun de călători.

Art.2. Se aprobă achiziționarea de tramvaie prin negociere directă cu Regia Autonomă de transport local din localitatea Dresden și Berlin - Germania a următoarelor categorii de tramvaie:

  • - tramvai TATRA T4Dt           - vagon motor 8 bucăți

  • - tramvai TATRA BT4D          - vagon remorcă   12 bucăți

  • -  tramvai articulat TATRA KT4Dt                     13 bucăți

Numarul de tramvaie achizitionate poate fi suplimentat în limita sumei aprobate cu aceasta destinatie, stabilită la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă numirea Comisiei de negociere directă cu regiile autonome din

localitatea Dresden și Berlin, în următoarea componență:

1.

Groza Mihai

viceprimar

președinte comisie

2.

Sala Emilian

director executiv PMO

membru comisie

3.

Lupău Cornel

director general

membru comisie

4.

Purge Ioan

director economic

membru comisie

Art.4. Comisia de negociere directă va avea următoarele atribuții:

  • a) să negocieze cantitatea și prețul pentru fiecare tip de tramvai menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, în limita a 70 mld. lei;

  • b) sa prezinte consiliului local spre avizare contractul de achizitionare a tramvaielor în prima ședință ordinară de după data achiziționării și încheierii contractului;

  • c) să semneze contractul de achiziționarea tramvaie, împuterniciți în acest sens fiind directorul general al Regiei autonome Oradea transport local -dl. Lupău Cornel și directorul economic - dl. Purge loan;

  • d) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a Primarului municipiului Oradea pentru îndeplinirea acestui mandat.

Art.5. Se aprobă creșterea tarifelor pentru transportul în comun de călători din municipiul Oradea, atât pentru bilete cât și pentru abonamente, începând cu data de 01 iulie 2005, cu un procent de 20%.

Creșterile tarifelor menționate la alin.1 sunt prezentate în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - Regia autonomă Oradea transport local,

  • - Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 20 mai 2005

Nr.305.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.305 din 20 mai 2005.

T A R I F E L E

BILETELOR ȘI ABONAMENTELOR DE CÂLÂTORIE LA TRANSPORTUL URBAN CU TRAMVAIELE ȘI AUTOBUZELE ÎN MUNICIPIUL ORADEA.

VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2005.

Nr. crt

Tipul legitimației de călătorie

Tarif actual

Majorare

Tarif propus

ROL/buc.

RON/buc.

ROL/buc.

RON/buc.

1.

Bilet cu 1 călătorie

10.000

1,00

20 %

12.000

1,20

2.

Bilet cu 1 călătorie vândut de șoferi în autobuz

15.000

1,50

18.000

1,80

3.

Bilet cu 2 călătorii

20.000

2,00

24.000

2,40

4.

Ab.lunar - preț întreg 1 linie

250.000

25,00

300.000

30,00

5.

Ab.lunar - preț întreg 2 linii

475.000

47,50

570.000

57,00

6.

Ab.lunar - preț întreg toate liniile

650.000

65,00

780.000

78,00

7.

Ab. lunar cu reducere 50% pentru elevi și studenți - 1 linie

125.000

12,50

150.000

15,00

8.

Ab. lunar cu reducere 50%

pentru elevi și studenți - 2 linii

230.000

23,00

285.000

28,50

9.

Ab. lunar cu reducere 50% pentru elevi și studenți -toate liniile

325.000

32,50

390.000

39,00

10.

Ab. lunar nenominalizat pentru agenți economici

900.000

90,00

1.080.000

108,00

11.

Abonament pentru 1 zi

45.000

4,50

55.000

5,50

Oradea, 20 mai 2005.