Hotărârea nr. 303/2005

privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.93.021 din data de 9 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea, în suprafață de 719.880 mp, înscris în CF NDF nr.1316 Oradea nr. cadastral 2145,

Ținând seama de art.6 alin.6.1. din Contractul de parteneriat Public-Privat nr.122.246 din 24 decembrie 2003 încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și firma Keviep Ungaria,

Având în vedere art.12 din Ordonanța Guvernului nr.16/2002, privind contractele de parteneriat public - privat, modificată și completată prin Legea nr.470/2002,

În baza art. 38 alin.2 lit.g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit în administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea, în suprafață de 719.880 mp, înscris în CF NDF nr.1316 Oradea nr. cadastral 2145.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • - SC ECO BIHOR SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 20 mai 2005.

Nr.303.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin