Hotărârea nr. 301/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, valabila incepând cu data de 01.04.2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Oradea, valabilă începând cu data de 01.04.2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.88.215 din 20 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Oradea, valabilă începând cu data de 01.04.2005,

Având în vedere:

  • -  prevederile Ordonanței nr.84/2001, actualizată, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor și metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;

  • -  prevederile H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirera patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;

  • -  prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și ale art. XVI din titlul III al cărții a II-a din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

  • -  prevederile Legii nr. 76/2005pentru aprobarea O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și a numărului de personal pentru Direcția de Evidență a persoanelor din municipiul Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valabilitate de la 01.04.2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Oradea și Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Oradea și

  • -  Biroul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.301.

ANEXA 1
la HCL nr.301/28.04.2005
S I T U A Ţ I E
privind numărul de funcţii de conducere şi de execuţie
Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oradea
1. Total posturi bugetare 32
din care :
- FUNCŢII PUBLICE29
- CONTRACTUALI 3
2. Total funcţii de conducere 3
din care :
- funcţii publice de conducere 3
3. Total posturi de execuţie29
din care :
- funcţii publice26
- contractuali 3
"Oradea, 28.04.2005"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA NR.2
VALABIL LA 01.04.2005
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DIN MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
PRIMAR
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DIN MUNICIPIULUI ORADEA
1
1* BIROUL1* SERVICIULCOMPARTIMENTCOMPARTIMENT
11 DE EVIDENŢĂ10 STARE CIVILĂ3RELAŢII CU PUBLICUL - 2ECONOMIC
3 A PERSOANELORINFORMATICĂ
151132
TCE
* NOTĂ32329
Serviciul Stare Civilă şi Biroul de Evidenţă a persoanelordin care funcţii publice
funcţionează în regim de ghişeu unic 29326
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 3
la HCL nr.301/28.04.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal la data de 01.04.2005
Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oradea
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată; OUG nr.92/2004"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareStudiiNumăr posturidin care:
Condu- cereExecuţie
1Consilier I superior1S633
2Consilier I superior3S33
3ConsilierI principal1S22
4Consilier IdebutantS55
5ReferentIII superior1M99
6ReferentIII superior2M22
7ReferentIII asistent3M22
Total funcţii publice 29326
Nr.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturi
crt.conducerede execuţie
1Director executivconsilierIsuperior11
2Şef serviciuconsilierIsuperior11
3Şef birouconsilierIsuperior11
Total funcţii publice de conducere3
"Oradea, 28.04.2005"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 4
la HCL nr.301/28.04.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal la data de 01.04.2005
Direcţia de evidenţa a persoanelor din municipiul Oradea
"Funcţii contractuale- Legea nr.154/1998, actualizată"
Nr. crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 ReferentMIA11
2 ReferentMI22
Total funcţii contractuale3 -3
"Oradea, 28.04.2005"