Hotărârea nr. 295/2005

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea la proiectul intitulat “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, depus de catre Inspectoratul Scolar Bihor, in cadrul Programului Phare 2001, RO 0104.02

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea la proiectul intitulat “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, depus de catre Inspectoratul Scolar Bihor, in cadrul Programului Phare 2001, RO 0104.02

Analizând raportul de specialitate nr. 87.027 din data de 18 aprilie 2005 întocmit de către Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea la proiectul intitulat “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, depus de catre Inspectoratul Scolar Bihor, in cadrul Programului Phare 2001, RO 0104.02,

Programul Phare privind imbunatatirea accesului la educatie al comunitatilor dezavantajate are ca si obiective:

  • (a) . Imbunatatirea conditiilor de educatie la nivelul invatamantului prescolar pentru copiii din grupurile dezavantajate si stimularea inscrierii timpurii in sistemul de educatie, element cheie pentru dezvoltarea sociala si educationala a copiilor, in special a celor care provin din comunitati dezavantajate;

  • (b) . Stimularea finalizarii invatamantului obligatoriu (prevenirea abandonului scolar) si imbunatatirea ratei succesului scolar pentru copiii din grupurile dezavantajate;

  • (c) . Stimularea inscrierii in Programe de A Doua Sansa la nivelul invatamantului primar si gimnazial a tinerilor care au abandonat sistemul de invatamant obligatoriu.

Inspectoratul Scolar Bihor a depus in cadrul acestui program proiectul “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”. Din municipiul Oradea sunt cuprinse urmatoarele unitati scolare:

  • •  Scoala Ioan Slavici Oradea (bugetul proiectului 49.386 EUR)

  • •  Scoala Speciala Nr. 1 Oradea (bugetul proiectului 17.867 EUR).

Activitatile principale incluse in proiect fac referire la diferite programe educationale (de exemplu, cele de tip remedial, de dupa-amiaza pe tot parcursul anului scolar etc), precum si dotarea cu echipamente informatice si mobilier adecvat a doua sali de clasa si a unui centru special de resurse.

In baza art.38 alin.2 lit.c) x) si y) si art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de principiu pentru contributia Primariei municipiului Oradea in valoare de 3.362,65 EUR, in calitate de partener al Inspectoratului Scolar Bihor, la proiectul intitulat “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, depus in cadrul Programului Phare 2001, RO 0104.02, reprezentand contributie in procent de 5% din valoarea totala a bugetului pentru cele doua scoli, Ion Slavici și Școala Specială nr.1 Oradea, începând cu anul 2006.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare locală,

  • -  Școala Ion Slavici Oradea și,

  • -  Școala Specială nr.1 Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.295.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin