Hotărârea nr. 294/2005

privind aprobarea prezentarii unui raport semestrial de activitate de catre reprezentantii Consiliului local al municipiului Oradea in Consiliile de administratie a regiilor autonome, societatilor comerciale si institutiilor publice subordonate consiliul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea prezentării unui raport semestrial de activitate de către reprezentanții Consiliului local al municipiului Oradea în Consiliile de administrație a regiilor autonome, societăților comerciale și instituțiilor publice subordonate consiliului local.

Analizând Raportul de specialitate nr.8.496 din data de 21 aprilie 2005 întocmit de către Direcția juridică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea Privind aprobarea prezentării unui raport semestrial de activitate de către reprezentanții Consiliului local al municipiului Oradea în Consiliile de administrație a regiilor autonome, societăților comerciale și instituțiilor publice subordonate consiliului local,

În baza art. 38 alin.2 litj și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prezentarea unui raport semestrial de activitate de către reprezentanții Consiliului local al municipiului Oradea în Consiliile de administrație a regiilor autonome, societăților comerciale și instituțiilor publice subordonate consiliului local.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția juridică,

  • - Reprezentanții consiliului în Consiliile de administrație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.294.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin