Hotărârea nr. 292/2005

privind aprobarea subventionarii din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuitati la transportul public local pentru un numar de 40 copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea subventionării din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuităti la transportul public local pentru un număr de 40 copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea.

Analizând raportul de specialitate nr.209.008 din data de 19 aprilie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea subventionării din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuităti la transportul public local pentru un număr de 40 copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea,

Centrul de Ingrijire de Zi Oradea este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independenta, orientare școlară și profesională, avand o capacitate de maxim 40 de copii,

Dat fiind faptul ca beneficiarii serviciilor centrului sunt copii care provin din familii cu probleme sociale si nu au posibilitati financiare pentru plata abonamentelor precum si faptul ca acesti copii sunt inscrisi la scoli in diferite zone ale orasului;

Tinand cont de prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

În baza art.38 alin.2 lit. (d), (s) si art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă subventionarea din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea gratuitătii la transportul public local pentru un număr de 40 copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea.

Decontarea se va face lunar, pe baza situatiei centralizatoare intocmita de Centrul de Zi si transmisa catre Regia autonomă Oradea transport local, in functie de numarul de copii care frecventeaza centrul in luna respectiva, conform contractului incheiat cu familia acestora.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Economică și Regia autonomă Oradea transport local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.292.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin