Hotărârea nr. 291/2005

privind aprobarea solicitarii asistentei financiare nerambursabile „Grassroots Projects” oferite de Guvernul Japoniei pentru proiectul „Fii voluntar! Inspira-te din exemple”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea solicitării asistenței financiare nerambursabile „Grassroots Projects” oferite de Guvernul Japoniei pentru proiectul „Fii voluntar! Inspiră-te din exemple”

Analizând raportul de specialitate nr.209.035 din data de 19 aprilie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea solicitării asistenței financiare nerambursabile „Grassroots Projects” oferite de Guvernul Japoniei pentru proiectul „Fii voluntar! Inspiră-te din exemple”,

Dintre diferitele programe de cooperare economică oferite României din partea Guvernului Japoniei, GRASSROOTS PROJECTS este singura asistență financiară nerambursabilă “la nivelul cetățeanului de rând”.

In România, aceasta formă de asistență a început în 1998 și până în prezent au fost finanțate 12 proiecte.

Programul este menit să asiste costurile proiectelor mici promovate de ONG-uri, spitale, administrații locale și alte asociații non-profit care sprijină în mod direct cetățenii._

Guvernul Japoniei acordă acest tip de asistență financiară pentru organizații non-guvernamentale, spitale, școli generale, instituții de cercetare, administrația locală, alte asociații non-profit. Fiecărui proiect considerat potrivit, i se alocă o sumă de până la EUR 75.000.

Administratia Sociala Comunitara Oradea va depune o cerere de finantare la sectiunea “Proiecte privind cooperarea în domeniul cursurilor de calificare” pentru proiectul “ Fii voluntar! Inspiră-te din exemple”

In temeiul art. 38 alin.2 lit. (s) si a art. 46 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă solicitarea asistenței financiare nerambursabile „Grassroots Projects” oferite de Guvernul Japoniei, pentru proiectul „Fii voluntar! Inspiră-te din exemple”.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.291.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin