Hotărârea nr. 29/2005

pentru suspendarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1052/2004 privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate stradala a municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E pentru suspendarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1052/2004 privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate stradala a municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.55.531 din data de 25 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea suspendarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1052/2004 privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate stradala a municipiului Oradea,

Ținând seama de faptul că pe parcursul derulării procedurii de licitație publică privind concesionarea serviciului public de salubrizare a localităților, comisia de evaluare a constatat o serie de neajunsuri legate de criteriile de selecție aprobate care au făcut imposibilă luarea unei decizii finale,

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor,

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 346 din 18 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune si a Hotararii Guvernului nr. 433 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare,

În baza art. 38 alin.2 lit.f, g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se suspendă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1052/2004 privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate stradala a municipiului Oradea, până la modificarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr.3 la instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației, care face parte integrantă din hotărârea consiliului local.

Art.2. Pe perioada suspendării încetează temporar efectele juridice ale actului administrativ suspendat.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția tehnică,

 • -  Compartimentul achiziții publice,

 • -  Direcția Economică,

 • -  Firmele participante la licitația publică interesate, prin grija Compartimentului achiziții

  publice.

  Oradea, 27 ianuarie 2005

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Nicușor Lăpădatu

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.29.

  SECRETAR

  Florian Dacin