Hotărârea nr. 289/2005

privind aprobarea suportarii din bugetul de venituri si cheltuieli ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea delegatiei Federatiei Internationale a Comunitatilor si Vecinatatilor de la Debrecen la O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea suportării din bugetul de venituri si cheltuieli ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea delegatiei Federatiei Internationale a Comunităților si Vecinătăților de la Debrecen la Oradea și retur.

Analizând raportul de specialitate nr.209.034 din data de 19 aprilie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea suportării din bugetul de venituri si cheltuieli ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea delegatiei Federatiei Internationale a Comunitatilor si Vecinatatilor de la Debrecen la Oradea și retur,

Federatia Internationala a Comunitatilor si Vecinatatilor, cu sediul pentru zona Europei în Edinburgh - Marea Britanie a fost informata cu privire la activitatea desfasurata în domeniul social de catre Administratia Socială Comunitară Oradea. Uniunea Femeilor Bihor-Oradea, membru afiliat din 1993 al acestei federatii internationale, la sedinta anuala care a avut loc în Toronto-Canada, a recomandat conducerii Federatiei Internationale a Comunitatilor si Vecinatatilor ca Administratia Sociala Comunitara Oradea sa fie cooptată ca membru afiliat în aceasta federatie.

In urma prezentării raportului privind activitățile pe care le desfășoară în prezent, Administrația Sociala Comunitară Oradea a fost acceptata ca membru, urmând ca investirea sa fie facută în cadrul Conferintei internationale de la Debrecen, care va avea loc în perioada 4 - 8 mai 2005.

Dupa incheierea conferintei va avea loc o vizita de la lucru a unui număr de 15 membri ai delegatiei Federatiei Internationale a Comunităților și Vecinătătilor la Oradea, în perioada 8-9 mai, care va avea ca scop informarea membrilor FICV asupra obiectului de activitate, a realizărilor institutiei noastre și, în special, prezentarea obiectivelor pe termen mediu si lung și a serviciilor asigurate de către Administratia Sociala Comunitară Oradea.

Programul vizitei de lucru prevede întâlniri cu reprezentantii Primăriei mun. Oradea, Consiliului Local al municipiului Oradea, vizite la serviciile Administratiei Sociale Comunitare Oradea, vizitarea obiectivelor turistice din Oradea si Băile Felix, instituția noastră având următoarele obligatii: asigurarea transportului delegatiei de la Debrecen la Oradea și retur, de a oferi serviciile de cazare și masă, de a asigura transportul pentru vizitarea obiectivelor sociale și turistice.

In temeiul art. 38 alin.2 lit. (s) și (x) si a art. 46 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă afilierea Administrației Sociale Comunitare Oradea, ca membru la Federatia Internațională a Comunităților și Vecinătăților.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri si cheltuieli ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea delegatiei Federatiei Internationale a Comunitatilor si Vecinatatilor de la Debrecen la Oradea și retur.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea șpi Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.289.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin