Hotărârea nr. 285/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare statie de betoane str. Ciheiului Nr. 157, nr. cadastral 6571 si 6574 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare statie de betoane str. Ciheiului Nr. 157, nr. cadastral 6571 si 6574 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.81.572 din data de 10 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare statie de betoane str. Ciheiului Nr. 157, nr. cadastral 6571 si 6574 - Oradea,

Zona studiata situata in partea de sud a teritoriului intravilan al municipiului in prelungirea strazii Ciheiului, la sud de soseaua de centura a orasului si la limita administrativa cu comuna Santandrei,

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea incadreaza zona studiata in zona C8 de servicii grele si R2 zona cu functiuni de locuire,

Identificat cu nr. cadastral 6574 inscris in C.F.N. nr.4520 -Oradea si nr. cadastral si 6571 inscris in C.F.N. nr.4524 -Oradea, terenul in suprafata de 6304,0 mp, se afla in proprietatea beneficiarului, SC Carpat Beton Banat SRL,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare statie de betoane str. Ciheiului nr. 157, nr. cadastral 6571 si 6574 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.285.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin