Hotărârea nr. 284/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hale productie timplarie PVC si spatii de depozitare str. Calea Santandrei nr. cad. 7401 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale producție timplarie PVC si spatii de depozitare str. Calea Santandrei nr. cad. 7401 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.283 din data de 18 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale producție timplarie PVC si spatii de depozitare str. Calea Santandrei nr. cad. 7401 - Oradea,

Terenul in suprafata de 1,58 Ha identificat cu nr. cad. 7401, constituit din nr. topo. 1460/1 inscris in CF nr. 9755, nr. topo. 1460/11 inscris in CF nr. 10384, nr.topo.1460/2 inscris in CF nr. 9754si nr. topo. 1460/6 inscris in CF nr. 9966 - Santandrei, se afla in proprietatea beneficiarului, SC Optimedia SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hale productie timplarie PVC si spatii de depozitare str. Calea Santandrei nr. cad. 7401 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  obiectivele se vor amplasa la minim 50,0m fata de axul strazii C. Santandrei si la minim 2,0m fata de limitele de proprietate;

  • -  retragerea cladirilor si a gardului incintei va tine cont de zona de protectie a inelului de centura 25,0m din ax pe tronsonul Calea Sintandrei, si amenajarea in aceasta zona a drumului preuzinal care va dubla practic drumul de centura si se va lega de el in zonele prevazute in PUG.

  • -  Organizarea circulatieiAccesul in inicnta se va realiza in prima etapa din str. Calea Santandrei si ulterior din drumul colector al centurii dupa finalizarea acestuia, conform avizului Inspectoratului de Politie al judetului Bihor nr.9112/08.04.2005

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.284.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin