Hotărârea nr. 282/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Magazin de prezentare piese auto str. Ogorului nr.45 nr. cad. 8024 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Magazin de prezentare piese auto str. Ogorului nr.45 nr. cad. 8024 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.280 din data de 18 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Magazin de prezentare piese auto str. Ogorului nr.45 nr. cad. 8024 - Oradea,

Terenul în suprafata de 5800,0 mp identificat cu nr. cad. 8024 inscris în C.F.N. nr. 5880 - Oradea, se afla în proprietatea beneficiarilor, Gheneder Cristian și Ghender Aspasia,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Magazin de prezentare piese auto str. Ogorului nr.45 nr. cad. 8024 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - cladirea magazinului de prezentare în regim de inaltime parter, va fi amplasata la 50,0m de axul strazii Ogorului, pe mejdia stinga;

  • -  platforma de parcare va fi amenajata în incinta în vecinatatea cladirilor anexa a unitatii SC Automond SRL

  • -  pe zona cuprinsa intre aliniament și limita drumului de centura se va amenaja drumul colector care va dubla drumul de centura și se va lega de el în zonele prevazute în PUG și intersectia avind benzi de accelerare și decelerare pentru a permite accesul auto în incinta;

  • -  organizarea circulatiei: accesul la magazinul de prezentare se asigura în prima etapa din str. Ogorului prin amenajarea unor benzi suplimentare de accelerare/decelerare în dreptul parcelei, urmind ca accesul definitiv sa se realizeze din drumul uzinal, conform avizului Inspectoratului de Politie al judetului Bihor nr.8982/28.03.2005.

  • - POT propus =13,34%, CUT propus = 0,1;

  • -  dotarea cu utilitati: se va rezolva prin executarea unui foraj pentru captarea apei subterane, rezervor de apa cu hidrofor și a unui rezervor vidanjabil pentru canalizarea menajera, alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua existenta în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.282.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin