Hotărârea nr. 281/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si drum de acces - str. Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și drum de acces - str. Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.278 din data de 18 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și drum de acces str. Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 - Oradea,

Terenul în suprafata totala de S = 1,01 Ha identificata cu nr. cad. 1053 inscris în CFN nr.2281, este proprietatea beneficiarului, Oprea Nicolae,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte și drum de acces -str. Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Terenul a fost impartit în 12 loturi de casa de tip izolat cu suprafete cuprinse intre S= 577,0mp și S= 938,0mp și o alee interioara carosabila și pietonala racordata la strada laterala Campusului Baptist, care a facut obiectul unui PUD anterior aprobat, și care va deservi viitoarele parcele;

  • -  Zona de implantare a constructiilor s-a propus intre 2,50m limita minima și 15,0m limita maxima fata de strada interioara propusa prin parcelare;

  • -  Strada nou creata va avea un profil transversal de 11,0m și nu va fi deschisa spre artera ocoitoare iar strada laterala adiacenta Campusului va avea profilul transversal de 12,0m, fata de care se vor trasa limitele parcelelor;

  • -  Circulatia terenurilor: Consta în trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. Plaiului) pe ambele parti, în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea.

  • -  Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.281.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin