Hotărârea nr. 280/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. N. Beldiceanu nr.77, nr. cad. 4313 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. N. Beldiceanu nr.77, nr. cad. 4313 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.87.276 din data de 18 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. N. Beldiceanu nr.77, nr. cad. 4313 -Oradea,

Terenul luat în studiu este parcela cu nr. cad. 4313 în suprafata de 1310,0mp inscris în C.F.N nr.2711 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarului, SC GISPRO SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. N. Beldiceanu nr.77, nr. cad. 4313-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Zona de implantare a constructiilor din axul strazii N. Beldiceanu este propus intre 12,0 m limita minima și 42,0 m limita maxima;

  • -  Limita de implantare a gardului proprietatii spre strada N. Beldiceanu, a fost propusa la 6,0 m din ax, în vederea pastrarii unei rezerve de teren pentru dezvoltarea strazii N. Beldiceanu la un profil transversal de 12,0 m ( carosabil, rigole și trotuare) reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  Cladirea va fi retrasa de la mejdii, retragerea minima 2,0 m de la mejdia stinga și maxima 6,50 m de la mejdia dreapta;

  • -  Circulatia terenurilor: Consta în trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. N. Beldiceanu) pe ambele parti, în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea.

  • -  Terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT maxim = 35%, CUT maxim= 0,5;

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.280.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin