Hotărârea nr. 278/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala pe nr. cad. 523/4- Oradea - str. Gh. Doja nr.79

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala pe nr. cad. 523/4-Oradea - str. Gh. Doja nr.79

Analizând Raportul de specialitate nr.87.273 din data de 18 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala pe nr. cad. 523/4- Oradea - str. Gh. Doja nr.79,

Terenul care face obiectul studiului se compune din parcela identificata cu nr. cad. 523/4 in suprafata de 329,0 mp provenind din C.F.N. nr.268/A - Oradea, se afla in proprietatea beneficiarilor Fazekas Agnes Katalin și Fazekas Francisc,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala pe nr. cad. 523/4-Oradea, str. Gh. Doja nr.79, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice , conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  regim de inaltime P+M;

  • -  amplasarea cladirii la 4,46m de la aliniamentul aleii carosabile și la 1,0m de mejdia posterioara;

  • -  retrageri laterale: 11,06 pe o parte in total 13,66m;

  • -  gabaritele cladirii : 11,0m x 8,0m;

  • -  accesul la parcela se realizeaza din str. Gh. Doja, folosind aleea carosabila masurata, cu un profil transversal de 3,50m și in sprafata totala de S=308,0 mp, careia i s-a atribuit nr. cad. 8136.

  • - POTpropus = 26,76%, CUT= 0,66 ;

  • -  asigurarea utilitatilor: se va realiza prin racordarea la retelele existente pe strada Gh. Doja.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.278.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin