Hotărârea nr. 277/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu–Deschiderea unei strazi pe nr.topo. 8589/1, din str. Nojoridului si rezolvarea accesului la parcelele cu nr. cad. 6765, 6766,6768 si 6767 pentru constructii locuinte izolate.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Deschiderea unei strazi pe nr.topo. 8589/1, din str. Nojoridului și rezolvarea accesului la parcelele cu nr. cad. 6765, 6766,6768 și 6767 pentru constructii locuinte izolate.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.428 din data de 19 aprilie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Deschiderea unei strazi pe nr.topo. 8589/1, din str. Nojoridului și rezolvarea accesului la parcelele cu nr. cad. 6765, 6766,6768 și 6767 pentru constructii locuinte izolate,

Terenul in suprafata de 2500,0 mp identificat cu nr. cad. 6765 inscris in C.F.N. nr.5716 -Oradea, nr. cad. 6766 și 6768, inscrise in C.F.N. nr.5217 - Oradea, nr. cad. 6767 inscris in C.F.N. Oradea, se află in proprietatea beneficiarilor Megyesi Sandor, Lacatus David și Lacatus Anica, Tokocs Iosif și Tokocs Viorica,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Deschiderea unei strazi pe nr.topo. 8589/1, din str. Nojoridului și rezolvarea accesului la parcelele cu nr. cad. 6765, 6766,6768 și 6767 pentru constructii locuinte izolate, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Strada laterala se va constitui pe nr. topo. 8589/1 inscris in CF nr.69345 - Oradea, teren aflate la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii fondului funciar, conform adresei nr. 51804/A din 14.03.2005;

  • -  Profilul strazii laterale care va deservi parcelele din zona, va fi de minimum 9,0m in limitele permise de teren, existenta liniei electrice de 20kV, și cu posibilitate de extindere spre drumul secundar adiacent Cimitirului Municipal propus pentru extindere, conform unui PUD aprobat anterior;

  • -  Datorita latimii minime a strazii de numai 9,0m, toate loturile adiacente, vor avea obligatoriu gard transparent spre strada, zona verde plantata din fata caselor va participa la completarea profilului strazii;

  • -  Zona de implantare a constructiilor pe parcelele nr. cad. 6765, nr. cad. 6766, nr. cad.6768 și nr. cad. 6767 este cuprinsa intre 4,50m limita minima raportata la linia strazii laterale și 9,0m de la limita posterioara a parcelelor;

  • - POT = 35% și CUT = 0,50;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.277.

SECRETAR

Florian Dacin