Hotărârea nr. 274/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7774 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7774 Oradea, in suprafata de 108 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7774 Oradea și aprobarea trecerii în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7774 Oradea, în suprafață de 108 mp., situat în Oradea, str. Aviatorilor nr. 86

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 87.375 din 18.04.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobrea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7774 Oradea și aprobarea trecerii în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7774 Oradea, în suprafață de 108 mp.,situat în Oradea, str. Aviatorilor nr. 86,

Nr. cadastral 7774 Oradea s-a constituit din nr. topo 2208/22 înscris în CF 3224 Sintandrei,

Conform CF 3224 Sintandrei, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo. 2208/22 este Statul Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7774 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

7774

108

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului


Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7774 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F..în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

2208/22

3224 Sîntandrei

108

108

cu nr. cadastral 7774 în suprafața de 108 mp., situat în Oradea str. Aviatorilor nr. 86.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


    Oradea, 28 aprilie 2005

    Nr.274.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin