Hotărârea nr. 273/2005

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 7599/20 si 7603/3 inscrise in C.F. 14438 Oradea situat in municipiul Oradea, Str Clujului nr.188

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 7599/20 și 7603/3 înscrise în C.F. 14438 Oradea situat în municipiul Oradea, Str Clujului nr.188

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.407 din 19.04.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului în suprafață de 5.339 mp. identificată cu nr. topo 7599/20 și 7603/3 înscrise în C.F. 14438 Oradea situat în municipiul Oradea, Str Clujului nr.188,

Conform CF 14438 Oradea, proprietar al terenului identificat cu nr topo. 7599/20 și 7603/3 este Statul Român. Această suprafață de teren este în incinta Școlii Generale nr.2, “Ion Slavici” și a fost transmisă în proprietatea municipiului Oradea prin OGU nr.206/2000,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 5.339 mp. teren, identificat cu nr. topo 7599/20 și 7603/3 înscrise în C.F. nr. 14438 Oradea, situat în municipiul Oradea, Str Clujului nr.188.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005

Nr.273.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin