Hotărârea nr. 272/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3330 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 512

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3330 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 5122/14, 5122/15, 5122/16, 5122/17, 5123/4, 5123/56, 5123/57, 5123/6, 5123/7, 5123/8, 5123/9, 5123/43, 5123/52, 5123/53 și 5123/42 înscrise in CF 60740, 14392, 9119, 13748, 14279, 11576, 11813, 10718, 10468 și 8966

Oradea, situat în Oradea str. Cosminului.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.406 din 19 aprilie 2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3330 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 5122/14, 5122/15, 5122/16, 5122/17, 5123/4, 5123/56, 5123/57, 5123/6, 5123/7, 5123/8, 5123/9, 5123/43, 5123/52, 5123/53 și 5123/42 înscrise in CF 60740, 14392, 9119, 13748, 14279, 11576, 11813, 10718, 10468 și 8966 Oradea. situat în Oradea str. Cosminului nr 1.

Fundația Speranța - Casa Minunată deține în folosință gratuită suprafața de 8.589 mp. teren identificată cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 5122/14, 5122/15, 5122/16, 5122/17, 5123/4, 5123/56, 5123/57, 5123/6, 5123/7, 5123/8, 5123/9, 5123/43, 5123/52, 5123/53 și 5123/42 înscrise in CF 60740, 14392, 9119, 13748, 14279, 11576, 11813, 10718, 10468 și 8966 Oradea atribuit prin Contractul de comodat nr. 219287/13.11.1997 încheiat în baza Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 27 aprilie 1995.

In vederea intabulării construcțiilor realizate pe terenul deținut în folosință gratuită s-a întocmit Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 3330 Oradea.

Nr. cadastral 3330 Oradea s-a constituit din nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 5122/14, 5122/15, 5122/16, 5122/17, 5123/4, 5123/56, 5123/57, 5123/6, 5123/7, 5123/8, 5123/9 și 5123/43 înscrise in CF 60740, 14392, 9119, 13748, 16169, 14279 și 8965 Oradea, proprietatea Statului Român și din nr. topo 5123/52, 5123/53 și 5123/42 înscrise in CF 10826, 8898 și 12150 Oradea aflate în proprietatea unor persoane fizice cu titlu de cumpărare din anii 1936 - 1941.

În baza art.18 (3) din Legea 18/1991 republicată, privind Fondul Funciar,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 7.765 mp. teren identificat cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 5122/14, 5122/15, 5122/16, 5122/17, 5123/1, 5123/2, 5123/3, 5123/4, 5123/56, 5123/57, 5123/6, 5123/7, 5123/8, 5123/9, 5123/19, 5123/20, 5123/43, 5123/52, 5123/53 și 5123/42 înscrise in CF 8898, 8965, 8966, 9119, 10468, 10718, 10826, 11813, 12150, 13748, 14279, 14392, 16169, și 60740 Oradea și cota de 261/392 mp teren cu nr topo 5123/18 înscris in CF 11576 Oradea

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3330 Oradea astfel:

Suprafața nr. Cadastral

-mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral -mp.-

5.738

5122/10

60740

392

392

5122/11

60740

392

392

5122/12

14392

392

392

5122/13

9119

392

392

5122/14

13748

223

223

5122/15

16169

392

392

5122/16

60740

392

392

5122/17

14279

392

210

5123/4

60740

392

209

5123/56

60740

198

198

5123/57

60740

194

194

5123/6

8966

392

392

5123/7

60740

392

392

5123/8

60740

392

392

5123/9

60740

392

392

5123/52

10826

194

194

5123/53

8898

198

198

5123/42

12150

198

198

5123/43

8965

194

194

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr: cadastral 3330 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

3330

5.738

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primaria Municipiului Oradea,

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor,

  • •  Fundației Speranța - Casa Minunată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005

Nr.272.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin