Hotărârea nr. 269/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8322 in suprafata de 1.502 mp. situat in Oradea str. Ion Bogdan nr.42 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8322 în suprafață de 1.502 mp. situat în Oradea str. Ion Bogdan nr.42 și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 8322 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.366 din data de 18.04.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8322 în suprafață de 1.502 mp. situat în Oradea str. Ion Bogdan nr.42 și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 8322 Oradea,

Nr. cadastral 8322 Oradea s-a constituit din nr. topo 5222/3 cu suprafața de 1.502 mp., înscris în CF 66497 Oradea,

Conform CF 66497 Oradea terenul cu nr. topo 5222/3 este proprietatea Statului Român.

Terenul menționat este ocupat cu construcții reprezentând sediu administrativ-birouri P+1, garaj, rezervor proprietate a SC SEMINȚE SA - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Bihor,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) art.46 alin.(2) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu

nr. topo 5222/3 cu suprafața de 1.502 mp., înscris în CF 66497 Oradea.

Art.2 Se aprobă constituirea nr. cadastral 8322 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

5222/3

66497 Oradea

1.502

1.502

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 8322 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

8322

1.502

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  SC SEMINȚE SA - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.269.                                                         SECRETAR

Florian Dacin