Hotărârea nr. 267/2005

pentru completarea si modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 1097/2004 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7024 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate publica a municipiului Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1097/2004 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7024 Oradea și aprobarea trecerii în proprietate publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 7024 Oradea, cu suprafața de 3.997 mp. reprezentînd ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.334 din 18 aprilie 2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1097/2004,

Drumul public identificat cu nr. cadastral 7024 asigură accesul la proprietățile private din calea Clujului, DN 1,

Nr. cadastral 7024 s-a constituit din nr. topo 7737 înscris în CF nr. 82525 Oradea aflat în proprietatea Statului Român și nr. topo 7682 înscris în CF nr. 3172 Oradea, teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a fondului funciar,

Conform CF 3172 Oradea, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo. 7682 este Biserica Catolică de rit latin din anul 1875. Conform adresei Comisiei pentru aplicarea Legii Fondului Funciar cu nr. 24410/2005, intrucât suprafețele de teren solicitate de Parohia Romano Catolică Oradea-Velența nu mai sunt libere, această parohie figurează înscrisă pe Anexa nr. 39/A, la poziția 3, cu suprafața de 10,00 ha, în contul căreia urmează să beneficieze de despăgubiri, potrivit prevederilor legale,

În baza art.18 alin.(3) din Legea 18/1991 republicată, privind Fondul Funciar,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.I. Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1097/2004, care va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 1.971/4.766 mp. teren identificat cu nr. topo 7682, înscris în C.F.3172 Oradea.”

Art.II. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1097/2004, care va

avea următorul conținut :

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7024 Oradea astfel:”

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

CF în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în Adeverința -mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr. topo.si se alipeste la nr. cadstral -mp-

7737

82525 Oradea

2.180

2.026

7682

3172 Oradea

4.766

1.971

TOTAL

3.997

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005


CONTRASEMNEAZĂ


Nr.267.


SECRETAR

Florian Dacin