Hotărârea nr. 265/2005

privind aprobarea planului de amplasare si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 7050 7057 Oradea reprezentând teren aflat in domeniul public al municipiului Oradea situat in incinta strandului Municipal destinat construirii u

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasare și delimitare a corpurilor de proprietate cu

nr. cadastrale 7050^ 7057 Oradea reprezentând teren aflat în domeniul public al municipiului Oradea situat în incinta Ștrandului Municipal destinat construirii unui nr. de 8 spații comerciale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.341 din 18.04.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasare și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 7050  7057 Oradea reprezentând teren aflat în domeniul public al municipiului Oradea situat

în incinta Ștrandului Municipal destinat construirii unui nr. de 8 spații comerciale,

Terenul propus pentru parcelare este dezmembrat din nr. cadastrale 1349/1 și 1349/4 înscrise în CFNDF nr.489 Oradea și aparține domeniului public al Municipiului Oradea,

Parcelarea terenului este necesară în vederea notării construcțiilor în evidențele de publicitate imobiliară,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

Consiliul Local al municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 7050^7057 Oradea prin diminuarea suprafeței nr

cadastrale 1349/1 și 1349/4 înscrise în CFN

DF 489 Oradea după cum urmează:

Nr Cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Suprafața care se dezlipește - mp -

Suprafața rămasă în CF

- mp -

1349/1

38.902

561

38.341

1349/4

10.906

751

10.155

Art.2. Se aprobă Planul Cadastral de încadrare și delimitare a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 7050^7057 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

7050

164

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

7051

164

7052

164

7053

164

7054

164

7055

164

7056

164

7057

164

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Oradea, 28 aprilie 2005

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.265.


SECRETAR

Florian Dacin