Hotărârea nr. 264/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7049 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.420 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7049, in vederea realizarii unui

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7049 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 1.420 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7049, în vederea realizării unui drum de acces

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.342 din 18.04.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 7049 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 1.420 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7049 , în vederea realizării unui drum de acces,

Terenul cu nr. cadastral 7049 s-a constituit conform art. 1 din prezenta hotarâre, din cota de 1.420/74.060 mp. teren identificat cu nr. topo 8589/1 înscris în CF 69345 Oradea, teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 1.420/74.060

mp. din nr. topo 8589/1 înscris în CF 69345 Oradea;

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7049 Oradea astfel:

Nr.topo din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

8589/1

69345 Oradea

74.060

1.420

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7049 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

7049

1.420

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 1.420 mp. teren identificat cu nr. topo 7049, reprezentând ”drum de acces”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005

Nr.264.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin