Hotărârea nr. 263/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 2208/53 inscris in CF 10875 Sântandrei, in suprafata de 108 mp, situat in Oradea, str. Aviatorilor nr. 89.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 2208/53 înscris în CF 10875 Sântandrei, în suprafață de 108 mp, situat în Oradea, str. Aviatorilor nr. 89.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.111 din 18 aprilie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 2208/53, înscris în CF 10875 Sântandrei, în suprafață de 108 mp, situat în Oradea, str. Aviatorilor nr. 89,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 1.836 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 17 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 86915/3 din 18.04.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Aviatorilor nr. 89, având nr. cadastral 2208/3 înscris în CF 10875 Sântandrei, în suprafață de 108 mp, în favoarea dlui Vida Gheorghe.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Serviciul Achiziții - Valorificări active.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări active,

  • - dl. Vida Gheorghe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.263.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin